Tanúsítási feltételek

Tanúsítás

 

Általános feltételek

A minősítő vizsga, illetve a tanúsítás előtt a jelölt teljesítse a látásra és a képzettségre vonatkozó minimális követelményeket, az ipari jártassága minimális követelményeit, valamint a tanúsító testület által elismert elméleti és gyakorlati szakmai képzést.

 

Látási követelmények minden szint esetén

A jelöltnek okirattal kell igazolnia, hogy látása a következő követelményeknek megfelelő:

a)    a közellátás élessége tegye lehetővé legalább 30 cm távolságról a Jaeger 1 vagy a Times Román N 4.5 betűméretű vagy ezekkel egyenértékű (legalább 1,6 mm magasságú) szöveg egy vagy mindkét szemmel, szemüveggel vagy anélkül való olvasását,

b)   a színlátás akkor megfelelő, ha a jelölt képes felismerni és megkülönböztetni a munkáltató által meghatározott, a roncsolásmentes vizsgálati eljárások során használatos színeket vagy szürke árnyalatokat.

A tanúsító testület megfontolhatja az a) bekezdés szerinti követelmények helyettesítését valamilyen más megoldással.

A tanúsítást követően a közellátás élességét évente kell vizsgálni és a munkáltatónak ezt igazolnia kell.

 

A képzésre történő jelentkezés feltétele

Az 1-es szintű képzésre jelentkezés feltétele az alapfokú (általános iskolai) végzettség után – befejezett középfokú tanulmányokkal, iskolarendszerben és/vagy felnőttképzés keretében – megszerzett képesítés. Ez a feltétel független a középfokú végzettség megszerzésének időpontjától.

 

A nem érettségizett személyek képzésének és tanúsításának rendje

Azok az 1-es szintű képzésre jelentkezők, akik az előző feltételnek eleget tesznek, de nem szereztek érettségi bizonyítványt, a tanúsításhoz szükséges anyagvizsgáló képző tanfolyamra jelentkezés előtt kötelesek előzetes tudásfelmérő vizsgát tenni a Tanúsító Testületek egyikénél. A tanfolyamra való jelentkezés feltétele az előzetes tudásfelmérő vizsga sikeres teljesítése.

A vizsga tematikája nyilvános, a Tanúsító Testületek honlapján elérhető. A tematika egységes, azaz független attól, hogy a jelentkező mely eljárásból kíván tanúsítványt szerezni. (A tematika itt letölthető.) A vizsga bármelyik Tanúsító Testületnél teljesíthető. Az aktuális tesztkérdések a két Tanúsító Testület által közösen használt kérdéshalmazból – egységes elvek alkalmazásával – kerülnek kiválasztásra. A két Tanúsító Testület egységes követelményrendszert alkalmaz a vizsgák értékeléséhez.

A tudásfelmérő vizsgát a Tanúsító Testületek által előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken, személyesen kell letenni. Szükség esetén a vizsga későbbi időpontban megismételhető, az ismétlések száma nem korlátozott. A vizsgadíj: 15.000.- Ft/alkalom.

A vizsgára való felkészülés módjára nincs semmilyen megkötés.

 

Az új eljárásrend a tudásfelmérő vizsga tematikájának jóváhagyása és vizsgakérdéseinek kidolgozása után lép életbe, 2020. január 4.

 

Vizsga szabályai:

- A vizsga – egy kérdés/témakör alapon – 22 matematika és 10 fizika, azaz összesen 32 feleletválasztós kérdésből, valamit 2 kifejtendő válaszos kérdésből áll.
- A feleletválasztós kérdéseknél 4 lehetséges válaszból kell kiválasztani az 1 helyeset.
- A kifejtendő kérdések célja a szövegértés a fogalmazáskészség és az általános tájékozottság felmérése.
- A 22 matematika, a 10 fizika és az 1-1 kifejtendő válaszos kérdés egy-egy vizsgarészt képez. Az felel meg a vizsgán, aki mind a négy vizsgarészben külön-külön legalább 70%-os teljesítményt ér el.
- A vizsga időtartama 90 perc.

A korlátozott érvényességű tanúsítványokra vonatkozó szabályok

Attól kezdve, hogy az 1-es szintre való belépési feltételek szabályozása a fentiek szerint érvénybe lép, megszűnik az a gyakorlat, hogy az érettségivel nem rendelkező személyek korlátozottan használható – csak az aktuális munkáltatójuk felügyelete mellett végzett anyagvizsgálatokra érvényes – 1-es szintű tanúsítványt kapnak.

A már meglévő, korlátozott érvényességű tanúsítványok a nem érettségizett jelentkezőkre vonatkozó új szabályok életbe lépése után is érvényben maradnak, illetve a szokásos rend szerint újra érvényessé tehetők.

Ugyanakkor, korlátozott érvényességű tanúsítvánnyal rendelkező személyek – saját vagy munkáltatói kezdeményezésre – bármikor jelentkezhetnek tudásfelmérő vizsgára, és annak eredményes letétele után az illetékes Tanúsító Testület törli a tanúsítványaik korlátozását vagy új, korlátozás nélküli tanúsítványt ad ki a részükre.

A sikeres tudásfelmérő vizsga egyben szükséges és elégséges feltétele annak, hogy érettségivel nem rendelkező, 1-es szintre tanúsított személyek 2-es szintű tanfolyamra jelentkezhessenek.

 

Képzés

A jelölt igazolja a tanúsító testület számára elfogadható okirattal, hogy megfelelő eredménnyel végezte el a megpályázott eljárásra és szintre vonatkozó szakképzést.

Minden szint esetén a jelöltnek megfelelően kell teljesítenie a tanúsító testület által elismert elméleti és gyakorlati szakképzést.

A 3. szint esetén a 2. táblázat szerinti minimális képzési követelmények mellett a minősítésre való felkészülés teljesíthető különböző, a jelölt tudományos és műszaki hátterétől függő módon, ideértve más szakképzési tanfo­lyamokon, konferenciákon vagy szemináriumokon való részvételt, könyvekből, időszakos vagy más szakmai nyomtatott vagy elektronikus anyagokból való tanulást.

MEGJEGYZÉS: Az RMV-személyzet képző szervezetei számára útmutatókat tartalmaz az ISO/TS 25108:2018.

A 2. szintű követelmények közvetlen teljesítéséhez a 2. táblázat szerint az 1., 2. és 3. szintre előírt óraszá­mok összege szükséges.

A 3. szintű vizsga közvetlen eléréséhez a 2. táblázat szerint az 1., 2. és 3. szintre előírt óraszámok összege szükséges. A 3. szintre tanúsított személyzet felelősségének (lásd a 6.3. szakaszt) és a 3. szinthez tartozó alapvizsga C része tartalmának (lásd a 6. táblázatot) mérlegelésekor szükségessé válhat más RMV-eljárások kiegészítő képzése is.

 

2. táblázat: A képzés legrövidebb időtartamai

Roncsolásmentes vizsgálati eljárás

1. szint

(óraszám)

2. szint

(óraszám)

3. szint

(óraszám)

AT

40

64

48

ET

40

48

48

LT

B - Nyomáskülönbségen alapuló

24

32

32

C - Jelzőgázos

24

40

40

MT

16

24

32

PT

16

24

24

ST

16

24

20

TT

40

80

40

RT

40

80

40

UT

40

80

40

VT

16

24

24

MEGJEGYZÉS: RT esetén a képzési órák nem tartalmazzák a sugárvédelmi képzést.

 

Ipari roncsolásmentes vizsgálati jártasság

Azon a szakterületen, amelyen a jelölt tanúsítványért folyamodik, a megszerzendő jártasság legrövidebb időtartama legyen a 3. táblázat szerint Amikor a jelentkező, egynél több eljárás tanúsítását kéri, a jártasság teljes ideje egyezzen meg az egyes eljárásokra előírt időtartamok összegével.

Ha az egyént 1. szintű jártassági idő nélkül, közvetlenül 2. szintre minősítik, akkor jártasság ideje egyezzen meg az 1. és a 2. szintre előírt időtartamok összegével. A jártassági idő csökkentését nem szabad megengedni.

A jártasságot bizonyító okiratot igazolja a munkáltató, és az legyen a tanúsító testület rendelkezésére bocsátva

 

3. táblázat: Az ipari jártasság minimális követelményei

Roncsolásmentes vizsgálati eljárás

Jártasság, hónapa

1. szint

2. szint

3. szint

AT, ET, LT, RT, UT, TT

3

9

18

MT, PT, ST, VT

1

3

12

a A hónapokban kifejezett üzemi jártasság a névleges 40 órás munkahéten vagy a törvényes munkahéten alapszik. Amikor egy személy több, mint 40 órát dolgozik egy héten, a jártasságba beszámítható az összes órák száma, azonban meg kell tőle követelni ennek a gyakorlatnak az igazolását. 

 

Megújítás 

Az érvényesség első időszakának letelte előtt, majd utána minden tízedik évben a tanúsítvány a tanúsító testület által megújítható újabb ötéves időtartamra, a következők bemutatása alapján:

a)    a megelőző 12 hónapon belül végzett látásvizsgálat megfelelő eredményének ellenőrizhető okirata;

b)   jelentős időtartamú megszakítás nélküli, folyamatos és azon az eljáráson és szakte­rületen folytatott munkatevékenység ellenőrizhető okirata, amelyre a tanúsítvány megújítását kérik.

Ha a megújításra vonatkozó b) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, az egyénnek az újratanúsítás szabályait kell követni.

A megújítás kezdeményezése a tanúsított felelőssége. A megújításhoz az iratokat a tanúsítás lejártát megelőző hat hónapon belül kell benyújtani. Kivételesen, a tanúsító testület döntése esetén a tanúsítvány lejártának időpontja után tizenkét hónapon belül benyújtott iratokat is el lehet fogadni. Ennél nagyobb késedelem esetén kivételt nem lehet tenni, és a jelöltnek lehetővé kell tenni, hogy újratanúsítási vizsgát tegyen.

 

Újratanúsítás

 

Általános követelmények

Minden második érvényességi időszak letelte előtt (tízévente) a tanúsított egyént a tanúsító testület újratanú­síthatja új öt éves vagy rövidebb időszakra, ha a személy megfelel a megújításra vonatkozó követelménynek és megfelel a következő, vonatkozó feltételeknek.

Az újratanúsítás kezdeményezése a tanúsított felelőssége. Ha az újratanúsításért több mint 12 hónappal az ér­vényességi időszak lejárta után folyamodik, 1. és 2. szint esetén a teljes (általános, szak-, és gyakorlati) vizsgát, illetve 3. szint esetén a fővizsgát újra sikeresen le kell tenni. 

 

 

Az 1. és 2. szint

Az újratanúsításra jelentkező 1. és 2. szintű tanúsítottak feleljenek meg a megújítási feltételeknek és teljesítsék a követelményeket.

Az egyénnek sikeres gyakorlati vizsgát kell tennie, amellyel bizonyítja a tanúsítványban meghatározott alkalmazási területen a munka elvégzéséhez szükséges felkészültségét. Ennek a vizsgának tartalmaznia kell az újra érvényesítendő tanúsítvány alkalmazási területének megfelelő vizsgadarabok vizsgálatát, és 2. szint esetén az 1. szintű személyzet számára használható írásos vizsgálati utasítás elkészítését. Ha minden vizsgadarabra , és 2. szint esetén az írásbeli utasítások elkészítésére az egyénnek nem sikerül elérnie legalább 70%- os osztályzatot, az egész újraminősítő vizsga kétszeri megismétlését kell megengedni az első újratanúsítási kísérletet követően, legalább 7 nappal később és 6 hónapnál hamarabb.

Ha a két megengedett ismétlés sikertelen, a tanúsítványt nem szabad újra érvényesíteni, és a jelöltnek új tanúsításért kell folyamodnia az adott szintre, szakterületre és eljárásra szóló tanúsítvány visszanyeréséhez. Ebben az esetben semmilyen vizsgamentesség sem jár bármely más, érvényesen birtokolt tanúsítvány alapján.

 

A 3. szint

Az újratanúsításra jelentkező 3. szintű tanúsítottaknak a folyamatos képzésről kell bizonyítékot szolgál­tatniuk következőkkel megerősítve:

a)    az írásbeli vizsga 3. szintre vonatkozó követelményeinek teljesítésével

b)   a strukturált kreditpontrendszer C melléklet szerinti követelményeinek teljesítésével.

Újratanúsítás esetén az egyén választhat a vizsga vagy a kreditrendszer között. Ha a kredipontrendszert vá­lasztja, és szükség van a munkáltató dokumentumaihoz való hozzáférésre, vagy a munkáltató telephelyére való bejutásra a követelmények teljesülésének az igazolásához, az egyénnek be kell nyújtania a tanúsító testülethez a munkáltató írásbeli beleegyezését.

Mindkét esetben (írásbeli vizsga vagy kreditrendszer) az egyénnek az adott eljárásban való folyamatos gyakor­lati tevékenységének az igazolását kell elfogadásra benyújtania a tanúsító testülethez, vagy le kell tennie a 2. szintű gyakorlati vizsgát, az írásbeli vizsgálati utasítás elkészítését kivéve.

Az egyénnek sikeres vizsgát kell tennie, amely tartalmazzon legalább 20, a vizsgálati eljárás szakte­rületeken való alkalmazására vonatkozó kérdést, amivel igazolja az általánosan elfogadott roncsolásmentes vizsgálati módszerek, szabványok, szabályzatok vagy műszaki feltételek, és az alkalmazott technológia ismere­tét, és - a tanúsító testület választása szerint - öt, a tanúsítási rendszer követelményeire vonatkozó kiegészítő kérdést.

Ha az egyénnek nem sikerül legalább 70%-os osztályzatot elérnie az újratanúsító vizsgán, legfeljebb két lehetőséget kell biztosítani a vizsga megismétlésére. Az összes vizsgát 12 hónapon belül kell megismételni, ki­véve, ha a tanúsító testület ezt az időtartamot meghosszabbítja.

Ha a két megengedett megismételt vizsga sikertelen, a tanúsítványt nem szabad újra érvényesíteni, és az arra a szakterületre és eljárásra vonatkozó tanúsítvány visszaszerzéséhez a jelöltnek sikeresen kell teljesítenie a megfelelő fővizsgát.

Azt a jelöltet, aki a kreditpontrendszert választotta és nem felel meg a követelményeknek, újra kell tanúsítani. Ha az ilyen esetben tett, első újratanúsító vizs­ga sikertelen, az újra tanúsításra a strukturális kreditpontrendszeren alapuló kérvény dátumától számított 12 hónapon belül az újratanúsító vizsga megismétlése csak egyszer engedélyezhető.

 

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.