Fellebbezés a döntéssel, panasz az eljárással kapcsolatban

A Személytanúsítási irodavezető bármely döntése ellen fellebbezésnek, eljárásával kapcsolatban panasznak helye van; a döntéstől számított 15 naptári napon belül lehet írásban fellebbezni. Ha a felülvizsgálat eredménye a fellebbező, panaszos számára továbbra is sérelmes, lehetősége van polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni.

A fellebbezést a személytanúsítási irodavezetőhöz kell benyújtani, aki – a vonatkozó dokumentumokkal együtt – köteles azt haladéktalanul a Szövetség elnökéhez továbbítani, aki átvizsgálja azokat, majd a szükséges információk beszerzése és elbírálása után dönt a fellebbezésekben foglaltakról, ezen döntését a fellebbezőnek továbbítja. Amennyiben a fellebbező nem ért egyet az elnök döntésével, lehetősége van a döntéssel szemben felülvizsgálatot kérni. A felülvizsgálati kérelmet a személytanúsítási irodavezetőhöz kell benyújtani, aki azt továbbítja Pártatlansági Bizottság elnökéhez. A Pártatlansági Bizottság elnöke 30 napon belül ülést hív össze, amelyen a Pártatlansági Bizottság az Alapszabályzatának megfelelően megtárgyalja a kérdést, majd – a tárgyilagosság és az elfogulatlanság szem előtt tartásával – szavazással dönt. A bizottsági döntésről a személytanúsítási irodavezető haladéktalanul értesíti a fellebbezőt, felhívva arra is a figyelmét, hogy amennyiben a döntéssel nem ért egyet, lehetősége van polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni.

A panaszok és fellebbezések kezelése

A Szövetséghez többféle panasz érkezhet:

  • a Szövetség szakmai (vizsgálati, ellenőrzési, felügyeleti, tanúsítási, szakértői) tevékenységére érkező panasz: a megbízó és a Szövetség kapcsolatában kialakult, a megbízó számára sérelmes vagy általa sérelmesnek vélt magatartás, bánásmód következtében előálló, valamint a Szövetség eljárásaival, annak dokumentumaival kapcsolatos észrevétel, kifogás, ill. annak közvetlen vagy közvetett, szóban vagy írásban történő közlése;
  • a Szövetség által tanúsított személyre érkező panasz: a tanúsított és annak munkáltatója vagy ügyfele kapcsolatában kialakult, valamelyik fél számára sérelmes, vagy általa sérelmesnek vélt magatartás, bánásmód következtében előálló észrevétel, kifogás, ill. annak közvetlen vagy közvetett, szóban vagy írásban történő közlése;
  • a Szövetség által kiadott tanúsítvánnyal kapcsolatos panasz: a kiadott Tanúsítvány nem a tanúsított személy tevékenységére vonatkozik, nem teljesen fedi azt le, ill. olyan tevékenység, szakterület is a Tanúsítványra került, amellyel a tanúsított személy nem foglalkozik.

A panasz benyújtására vonatkozóan nincs megkötés, azt bárki megteheti. Jellemzően panasz benyújtását a megbízó, a megbízó versenytársa vagy harmadik, érdekelt fél szokta kezdeményezni. A Szövetség illetékes munkatársa megindítja a bejelentett panasz tárgyilagos és érdemi kivizsgálását, amennyiben pedig indokolt, meghozza a szükséges intézkedéseket.

A panaszt annak beérkezésekor nyilvántartásba kell venni a panasz-nyilvántartási naplóba. A panasz kezelésére kijelölt munkatárs feladata, hogy a panasztevőt a panasz beérkezésének, ill. nyilvántartásba vételének tényéről, azonosító jelzéséről haladéktalanul tájékoztassa. A tájékoztatás elsődlegesen írásban (levélben), telefaxon, e-mailen történik, ill. szóban (telefonon). A szóban, telefonon történt tájékoztatást írásban is meg kell erősíteni. A tájékoztatás megtörténtének tényét, időpontját, módját, esetleges azonosító jelzését a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

Olyan jellegű panasz esetén, amely jogi következményekkel és/vagy a Szövetség hírnevének veszélyeztetésével járhat, a panasz kivizsgálásába be kell vonni a Szövetség minőségügyi megbízottját, ill. jogi szakértőt.

A panaszosnak az általa tett bejelentésére az illetékes munkatárstól – annak érintettsége esetén a minőségügyi megbízottól – 30 napon belül írásban választ kell kapnia a panasz kivizsgálásának lefolytatásáról és a – megfelelő indokolással ellátott – határozatról.

A bejelentése miatt a panaszost hátrányos megkülönböztetés nem érheti, ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmét, hogy amennyiben nem elégedett a panasz kivizsgálásának eredményével, bejelentését jogi úton érvényesítheti.

A fellebbezések kezelése

Fellebbezés benyújtására a tanúsítási döntés címzettje (a tanúsítás kérelmező személy) vagy a döntéssel érintett harmadik fél jogosult, a tanúsítási döntés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.

A tanúsítási tevékenységgel kapcsolatos döntés elleni fellebbezést a Szövetség kijelölt munkatársa érkezteti, aki nyilvántartást vezet róla. A fellebbező számára a megfelelő, hitelt érdemlő módon (e-mailben, telefaxon, levélben, átvételi igazolással stb.) nyugtázni kell a fellebbezés beérkezésének tényét és az ügy intézését. A fellebbezés – az illetékes munkatárs állásfoglalásával ellátva – továbbítandó a Szövetség elnökének, aki a fellebbezést kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, és érdemben elbírálja, ill. az esetleges ismétlődések elkerülését megakadályozandó a szükséges intézkedéseket meghozza.

A fellebbezőt az indokolással ellátott döntésről, ill. a meghozott intézkedésekről a kijelölt munkatárs írásban értesíti a fellebbezés beérkezésétől számított 30 naptári napon belül. Amennyiben a fellebbező a Szövetség határozatát nem fogadja el, akkor jogi úton kérheti ügyének rendezését.

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.